0
0
:
0
0
:
0
0
A A A
Profesjonalny test kompetencji!

 Z nami wykonasz profesjonalny tekst kompetencji zawodowych! Zapraszamy wszystkich chętnych Studentów ostatnich roczników oraz Absolwenów! Test analizuje doradca zawodowy.

Zapraszamy studentów i absolwentów UP w Lublinie
na spotkania z doradcą zawodowym! 
 
☑️Można wykonać test predyspozycji i preferencji zawodowych,
☑️ dowiedzieć się o swoich możliwościach pod kątem wybranego zawodu
☑️ porozmawiać o celach i planach zawodowych.
W czasie spotkania doradca zawodowy wskaże również ścieżki edukacyjno-rozwojowe i pomoże przygotować indywidualny plan działania. Dodatkowo można
skonsultować CV i list motywacyjny.
Spotkanie z doradcą zawodowym ułatwi przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą oraz pozwoli uzyskać informacje o możliwościach dotacji
w przypadku zakładania własnej działalności gospodarczej.
Rozmowa może być zrealizowana również w formie zdalnej.
 
Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
p. 115B, ul. Głęboka 31
tel.: 81 445 66 05

e-mail:magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl

 Grafika doradca zawodowy 2021-02-16.png (176,59 kB)

Dlaczego warto zbadać swoje kompetencje?

 

Zapraszamy do badania kompetencji miękkich

 

Badanie ma na celu wsparcie Was w planowaniu rozwoju zawodowego.

Autorem badania kompetencji, które udostępniamy w naszym portalu, jest Grzegorz Filipowicz – ekspert w dziedzinie  HR, członek ASTD (American Society for Training & Development) oraz ISPI (International Society for Performance Management), współzałożyciel Human Resources Development Claster   a także wykładowca kilku uczelni i autor wielu publikacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, Human Performance Improvement i strategii organizacji. 

Test kompetencyjny jest jedną z metod wykorzystywanych do mierzenia kompetencji - bada je  w zakresie:
-  wiedzy - jak powinniśmy się zachować?

-  i postaw -  jaka jest nasza postawa wobec wymaganego zachowania?

Przyjęta przez Grzegorza Filipowicza definicja kompetencji określa je jako „dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw (…)”Zapewniają one wykonanie pracy na odpowiednim poziomie. Dają się zmierzyć – według przyjętej skali – a także rozwijać dla uzyskania wyższego poziomu. 

Filipowicz podzielił kompetencje zawodowe na bazowe  i wykonawcze.

Wśród bazowych wyróżnił następujące kategorie:

poznawcze, takie jak rozwiązywanie problemów, gotowość do uczenia się,  elastyczność;

społeczne, mające wpływ na skuteczność współpracy, porozumiewania się czy  wywierania wpływu, np. komunikatywność, współpraca w zespole, negocjowanie;

-  osobiste,  decydujące o szybkości, adekwatności i rzetelności podejmowanych zadań, m. in.   radzenie sobie ze stresem, wytrwałość, dążenie do rezultatów, zaangażowanie czy sumienność.  

Wśród wykonawczych:

biznesowe, czyli orientacja biznesowa, diagnozowanie potrzeb klienta, techniki sprzedaży;

firmowe, np. otwartość na zmiany, sprawność organizacyjna;

menedżerskie, związane są z zarządzaniem pracownikami i organizacją pracy, między innymi: budowanie zespołów, motywowanie, planowanie, zarządzanie procesami i projektami, myślenie strategiczne, zarządzanie zmianą.

 Przypisana do kompetencji 5- stopniowa skala pozwala określić ich poziom w danym momencie,  stanowiący punkt wyjścia do rozwoju danej kompetencji:

- wartość 1 oznacza brak przyswojenia danej kompetencji;

- wartość 2-  to kompetencja przyswojona w stopniu podstawowym, wykorzystywana w sposób nieregularny, wymagająca wsparcia i nadzoru osób bardziej doświadczonych;

- wartość 3  przypisuje się kompetencji opanowanej w stopniu dobrym, pozwalającym na jej samodzielne praktyczne wykorzystanie w trakcie realizacji zadań zawodowych;

- wartość 4 oznacza kompetencję przyswojoną bardzo dobrze, pozwalającą na bardzo dobrą realizację zadań oraz dzielenie się z innymi własnym doświadczeniem;

 -  wartość 5 oznacza kompetencję w stopniu doskonałym, twórcze wykorzystanie i rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw właściwych dla danego zakresu działań.  

Rozwijanie kompetencji pozwala lepiej przygotować się do a potem wykonywać pracę zawodową, co przekłada się na efekty w wielu obszarach. Ma też znaczenie ogólniejsze – prowadzi do wysokiej jakości pracy i życia, ułatwia dostosowanie zasobów kompetencji do dynamicznych zmian zachodzących w życiu społecznym i gospodarczym, jest sposobem budowania konkurencyjności.  

 

Powodzenia! 

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej