0
0
:
0
0
:
0
0
A A A

Raport Światowego Forum Ekonomicznego Future of Jobs 2023

wef-main.png (10,61 kB)

Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami z  raportu Światowego Forum Ekonomicznego Future of Jobs 2023:

Świat pracy nieustannie się zmienia. W swoim najnowszym raporcie Przyszłość pracy 2023 / Future of Jobs 2023 Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) przedstawia prognozy dotyczące europejskiego rynku pracy w nadchodzących latach.

Raport zawiera kluczowe prognozy oraz bada, w jaki sposób Europa jest gotowa sprostać związanym z nimi wyzwaniom i możliwościom.

Zmiana umiejętności i przekwalifikowanie

Raport Future of Jobs 2023 podkreśla nadchodzącą znaczącą zmianę poszukiwanych umiejętności w Europie, na którą wpływ ma postęp technologiczny i zmieniający się charakter pracy. Automatyzacja, sztuczna inteligencja i cyfryzacja przekształcają branże i role zawodowe.

Raport przewiduje, że:

  • do 2025 r. ludzie i maszyny będą spędzać taką samą ilość czasu na wykonywaniu zadań;
  • prawie jedna czwarta (23%) miejsc pracy zmieni się do 2027 r., a firmy spodziewają się wygenerowania około 69 milionów nowych miejsc pracy;
  • jednocześnie do 2027 r. zlikwidowanych zostanie 83 mln obecnych miejsc pracy.

W rezultacie WEF prognozuje, że w Europie wzrośnie zapotrzebowanie na umiejętności takie jak krytyczne myślenie, inteligencja emocjonalna, kompleksowe rozwiązywanie problemów i kreatywność. Umiejętności te są trudniejsze do zautomatyzowania, a zatem są coraz cenniejsze dla pracowników, który chcą się dostosować do zmieniającego się rynku pracy.

Aby temu zaradzić, państwa członkowskie UE zwiększają swoje wysiłki na rzecz inicjatyw w zakresie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji. Rządy i przedsiębiorstwa współpracują ze sobą w celu zapewnienia pracownikom programów szkoleniowych i możliwości uczenia się przez całe życie.

Zielona transformacja i zrównoważony rozwój

Raport potwierdza wpływ zielonej transformacji w Europie na rynek pracy. Dążenie do zrównoważonego rozwoju i rozwiązań w zakresie czystej energii stwarza nowe możliwości zatrudnienia w sektorze energii odnawialnej, ochrony środowiska i zielonych technologii.

Aby wykorzystać te możliwości, kraje europejskie inwestują w zieloną infrastrukturę i zapewniają szkolenia dla pracowników w celu zdobycia umiejętności niezbędnych do wykonywania przyjaznych ekologii zawodów. Transformacja ta nie tylko przyczynia się do realizacji celów środowiskowych, ale także stymuluje wzrost gospodarczy.

Etyczna i odpowiedzialna sztuczna inteligencja (AI)

W miarę jak AI staje się coraz bardziej zintegrowana z europejskimi branżami, raport WEF podkreśla znaczenie etycznych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. Europa podejmuje kroki w celu zapewnienia, że technologie AI są opracowywane i wdrażane w sposób odpowiedzialny, z naciskiem na przejrzystość, uczciwość i odpowiedzialność.

Na przykład unijna "ustawa o sztucznej inteligencji" ma na celu regulację systemów sztucznej inteligencji w celu ochrony konsumentów, pracowników i całego społeczeństwa. Te ramy regulacyjne pokazują zaangażowanie Europy w kształtowanie przyszłości sztucznej inteligencji w sposób zgodny z jej wartościami i zasadami.

Powszechne niedobory siły roboczej według zawodów

Według raportu, w 2022 r. Europa stanęła w obliczu szeregu powszechnych niedoborów siły roboczej według zawodów, odzwierciedlających zmieniającą się dynamikę rynku pracy:

  • znaczący niedobór zaobserwowano w sektorze technologii, szczególnie w takich dziedzinach jak tworzenie oprogramowania, programowanie aplikacji i analiza systemów. 85% firm planuje rozszerzyć wykorzystanie technologii cyfrowych, a ta szybka cyfryzacja branż i rosnące zapotrzebowanie na pracowników z zaawansowanymi umiejętnościami technicznymi przewyższa dostępną pulę kandydatów do pracy,
  • zawody związane z opieką zdrowotną, w tym pielęgniarki, lekarze i fizjoterapeuci, byli w niedoborze, ponieważ pandemia COVID-19 nadal obciążała systemy opieki zdrowotnej,
  • w raporcie podkreślono również poważne niedobory w zawodach rzemieślniczych, takich jak murarstwo, stolarstwo, blacharstwo, hydraulika i mechanika, które są odzwierciedleniem starzejącej się siły roboczej  i niewystarczającej liczby nowych wykwalifikowanych pracowników wchodzących na rynek pracy.

Niedobory te podkreślają potrzebę strategicznego planowania siły roboczej i inicjatyw w zakresie podnoszenia kwalifikacji w celu wypełnienia luk w kluczowych sektorach, które mają kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego Europy.

Podnoszenie kwalifikacji online

W miarę jak tradycyjne metody edukacji mają trudności ze śledzeniem szybkich zmian w wymaganiach kompetencyjnych, raport "Future of Jobs 2023" przewiduje, że pracownicy coraz częściej będą sięgać po kursy online i intensywne szkolenia zawodowe, aby ciągle się rozwijać i spełniać wymagania rynku pracy dotyczące umiejętności.

Podsumowując, raport Przyszłość Pracy 2023 Światowego Forum Ekonomicznego pokazuje, że Europa przeżywa znaczące zmiany na rynku pracy, spowodowane postępem technologicznym, troską o środowisko oraz odpowiedzialnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

W celu rozwiązania tego problemu, rządy krajowe powinny wspierać pracowników w zdobywaniu nowych umiejętności oraz zapewnić im dostęp do możliwości ciągłego uczenia się przez całe życie.
 

W załączeniu cały raport (w wersji anglojęzycznej) - TUTAJ

 

Baza wiedzy

Zobacz więcej

Instytucje rynku pracy

Zobacz więcej

Współpraca

Zobacz więcej

Relacje z wydarzeń

Zobacz więcej