0
0
:
0
0
:
0
0
A A A
Praktykant/praktykantka
Miejsce pracy:
Lublin
Obszar:
Motoryzacja - części, urządzenia, usługi
Doświadczenie:
Forma zatrudnienia:
praktyka
Oferta ważna do:
18.06.2023
mw 11.png (10,74 kB)

 

MW Lublin Sp. z o.o. –  jesteśmy firmą działającą w przemyśle motoryzacyjnym, zajmującą się produkcją felg stalowych do samochodów osobowych i dostawczych. Wchodzimy w skład grupy kapitałowej CLN. Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Praktykant

w Dziale Personalnym

Zadania:

 • Przygotowanie zestawień i raportów
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z czasem pracy
 • Wsparcie pracowników działu w realizowanych zadaniach

 

 

Wymagania:

 • Chęć do pracy i zdobywania doświadczenia
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Dobra organizacja pracy, dokładność, odpowiedzialność, samodyscyplina
 • Dyspozycyjność 20-40 godzin tygodniowo

 

Oferujemy:

 • Bezpłatną praktykę studencką na okres 1-3 miesięcy
 • Uczestnictwo w realizowanych w dziale projektach
 • Zdobycie cennego doświadczenia w miłej atmosferze

 

 

Prosimy o zawarcie w CV poniższych klauzul:

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW Lublin Sp. z o.o.
w zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym procesie rekrutacyjnym.

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych przez MW Lublin   Sp. z o.o. zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w kolejnych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez MW Lublin Sp. z o.o., w procesie rekrutacyjnym.

 

* niepotrzebne usunąć

Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE. L z dnia 4 maja 2016 r. nr 119, s. 1) tzw. RODO, które dotyczy postępowania z danymi osobowymi, w tym danymi osobowymi kandydatów. W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest polska spółka Grupy CLN - MW Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-209) przy ulicy Mełgiewskiej 7/9 (dalej MW Lublin) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Generalny.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Martę Krajewską, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem e-mail: iod@pl.mw.gruppocln.com.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie - Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); Art.6 ust.1 lit. a) RODO.
 4. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust.1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ich usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do PUODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej CLN (np. MW Italia), do której należy Administrator, a także podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe.